ટ્રસ્ટી ગણ: (Trustees)

ટ્રસ્ટી શ્રી નુ નામરેહ્વાસિમોબાઈલ નુમ્બર
શ્રી કૌશિકકુમાર સુમનલાલ વખારિયા મુંબઈ +૯૧-૯૩૨૨૨ ૭૨૮૩૦
શ્રી હેમંતભાઈ ચીમનલાલ બ્રોકર અમદાવાદ +૯૧- ૯૩૨૭૦ ૨૪૨૨૨
શ્રી ગૌરવભાઇ અનુભાઈ શેઠ અમદાવાદ +૯૧- ૯૩૨૭૦ ૫૬૯૯૬
શ્રી વિપુલભાઈ સુબોધચંદ્ર શાહ અમદાવાદ +૯૧- ૯૮૨૪૦ ૩૬૧૫૮
શ્રી વિક્રમભાઈ ચીમનલાલ બ્રોકર અમદાવાદ +૯૧- ૯૮૨૫૩ ૩૫૮૭૮
શ્રી સુરેશભાઈ ચંદુલાલ શાહ (વકીલ) મહેસાણા +૯૧- ૯૩૨૭૩ ૨૨૭૬૧
શ્રી પ્રકાશભાઈ સેવંતીલાલ શાહ વિસનગર +૯૧- ૯૭૨૬૦ ૩૦૦૫૫
શ્રી માણેકલાલ નાનચંદ શાહ સુરત
શ્રી બાબુલાલ પૂનમચંદ શાહ સુરત

કારોબારી સભ્યો:

કારોબારી સભ્યનુ નામ રેહ્વાસિ મોબાઈલ નુમ્બર
શ્રી પ્રફ્ફુલભાઈ કાંતિલાલ જૈન (વકીલ) સુરત +૯૧- ૯૮૨૫૧ ૧૩૧૩૪
શ્રી ધીરેન્દ્રભાઈ રંગજીભાઈ મેહતા સુરત +૯૧- ૯૮૯૮૦ ૩૭૮૭૩
શ્રી શૈલેષભાઇ બાબુલાલ શાહ સુરત +૯૧- ૯૮૨૫૮ ૦૦૩૧૧
શ્રી પંકજભાઈ દલપતભાઈ કોઠારી સુરત +૯૧- ૯૪૨૬૩ ૮૪૫૩૧
શ્રી મનનભાઇ હેમંતભાઈ રાણા અમદાવાદ +૯૧- ૯૮૨૪૧ ૪૯૪૩૮
શ્રી અલ્પેશભાઈ પ્રવિણચંદ્ર વખારિયા મુંબઈ +૯૧- ૯૮૨૦૦ ૪૩૮૬૭