ટ્રસ્ટી ગણ: (Trustees)

ટ્રસ્ટી શ્રી નુ નામરેહ્વાસિમોબાઈલ નુમ્બર
શ્રી કૌશિકકુમાર સુમનલાલ વખારિયા મુંબઈ +૯૧ – ૯૩૨૨૨ ૭૨૮૩૦
શ્રી હેમંતભાઈ ચીમનલાલ બ્રોકર અમદાવાદ +૯૧ – ૯૩૨૭૦ ૨૪૨૨૨
શ્રી ગૌરવભાઇ અનુભાઈ શેઠ અમદાવાદ +૯૧ – ૯૩૨૭૦ ૫૬૯૯૬
શ્રી વિપુલભાઈ સુબોધચંદ્ર શાહ અમદાવાદ +૯૧ – ૯૮૨૪૦ ૩૬૧૫૮
શ્રી વિક્રમભાઈ ચીમનલાલ બ્રોકર અમદાવાદ +૯૧ – ૯૮૨૫૩ ૩૫૮૭૮
શ્રી સુરેશભાઈ ચંદુલાલ શાહ (વકીલ) મહેસાણા +૯૧ – ૯૩૨૭૩ ૨૨૭૬૧
શ્રી પ્રકાશભાઈ સેવંતીલાલ શાહ વિસનગર +૯૧ – ૯૭૨૬૦ ૩૦૦૫૫
શ્રી પ્રફુલભાઇ કાન્તિલાલ જૈન સુરત +૯૧ – ૯૮૨૫૧ ૧૩૧૩૪
શ્રી શૈલેષભાઈ બાબુલાલ શાહ સુરત +૯૧ – ૯૮૨૫૮ ૦૦૩૧૧

કારોબારી સભ્યો:

કારોબારી સભ્યનુ નામ રેહ્વાસિ મોબાઈલ નુમ્બર
શ્રી મનનભાઇ હેમંતભાઈ રાણાઅમદાવાદ +૯૧ – ૯૮૨૪૧ ૪૯૪૩૮
શ્રી અર્કિત કૌશિકકુમાર વખારિઆ મુંબઈ +૯૧ – ૯૮૨૦૬ ૬૧૭૧૫
શ્રી ચિરાગ રાજેન્દ્રભાઇ શાહ મુંબઈ +૯૧ – ૯૮૧૯૮ ૦૮૦૨૮
શ્રી શરદ સૂર્યકાન્ત શાહ અમદાવાદ +૯૧ – ૯૪૨૬૪ ૦૧૨૬૩
શ્રી સપન વિપુલભાઈ શાહ અમદાવાદ +૯૧ – ૯૮૭૯૩ ૦૨૨૨૬
શ્રી પંકજભાઈ દલપતભાઈ કોઠારી સુરત +૯૧ – ૯૪૨૬૩ ૮૪૫૩૧