બેંક ખાતા નિ વિગત (Bank A/c Details)

દાન અને ડીપોજીટ ની ચુકવણી માટે.

STATE BANK OF INDIA

Acc Name: Shree Taranga Tirth Jain Shwetamber Murtipujak Bhojanshala
Opp C. N. Commerce College, Station Road, Visnagar, Pin – 384315.
Saving Acc. No.: 10673344191
IFSC Code: SBIN0000498

DENA BANK 
Acc Name: Shree Taranga Tirth Jain Shwetamber Murtipujak Bhojanshala
Darbar Road, Visnagar, Pin – 384315.
Saving Acc. No.: 009810002908
IFSC Code: BKDN0150098

PAN No. AAA TS 8390 M

Trust Registration No: A/1734 (Mehsana, Gujarat)