કેવી રીતે પહોંચવું (How To Reach)

હવા માર્ગો દ્વારા: નજિક નુ એરપોર્ટ અમદાવાદ – ૧૨૬ કિલોમીટર

ટ્રેન દ્વારા: નજીકના રેલવે સ્ટેશનો

અમદાવાદ – ૧૨૬ કિલોમીટર
મહેસાણા – ૭૦ કિલોમીટર
વિસનગર – ૫૦ કિલોમીટર
ઉંઝા – ૬૦ કિલોમીટર
પાટણ – ૭૦ કિલોમીટર

માર્ગ દ્વારા: